A A A

NAZWA ZADANIA:

„Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych oraz powodziowych”.

Przedmiotowe zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania - 241 087,40 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku - 120 000,00 zł,

w tym:

- na wydatki i zakupy inwestycyjne 107 040,00 zł,

- na realizację zadań bieżących 12 960,00 zł

Realizacja przedmiotowego zadania umożliwiła skuteczne prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, a także ratownictwa, prowadzonej przez jednostki Państwowej Straży Pożarowej woj. pomorskiego. Pozwoliło to na ograniczenie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia, a także środowiska naturalnego. W wyniku realizacji zadania zostały zakupione:

 1. Ubrania ochronne do pracy w wodzie – 6 kpl.
 2. Ubrania nurkowe – 3 kpl.
 3. Silniki zaburtowe – 2 szt.
 4. Samochód rozpoznawczo – ratowniczy SLRR – 1 szt.

            Efektem realizacji powyższego zadania jest doposażenie jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz działań przeciwpowodziowych. Umożliwia to znacznie szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ratownictwa, powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych. Szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych przez jednostki PSP zdecydowanie ograniczyło skutki takich zdarzeń, powodujące bezpośrednie zagrożenie dla środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła poprawę poziomu ochrony zdrowia i życia mieszkańców miasta Gdańska oraz środowiska naturalnego poprzez:

 1. Usprawnienie organizacji i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
 2. Ograniczenie skażeń substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami toksycznymi, gruntów, cieków wodnych i wód gruntowych.
 3. Zabezpieczenie terenów przed powodzią i podtopieniami oraz usuwanie skutków takich zdarzeń, a także ochrona ujęć wód podziemnych.

Zakupione silniki zaburtowe oraz samochód SLRR oznakowano informacją o dofinansowaniu zgodnie z zasadami znakowania zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

https://wfos.gdansk.pl/

 

 • IMG_20171219_151024
 • YAMAHA2
 • IMG_20171219_151042
 • YAMAHA
 • IMG_0543