A A A

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu Miasta Gdańska w roku 2018

informacja ogólna 
karta uczestnika

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się eliminacjami miejskimi Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej- "Młodzież Zapobiega Pożarom" przekazuję proponowane materiały, które można wykorzystać podczas przygotowywania się do turnieju.

Pytania dotyczyć będą wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, historii pożarnictwa, aktualnych zasad i procedur oraz wiedzy ogólnej dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa. Szczegółowość oraz trudność pytań jest zróżnicowana w zależności od kategorii wiekowej.

Ogólne informację wstępne znajdą państwo m.in. w opracowaniach znajdujących się pod adresami:

http://www.straz.kolbuszowa.pl/otwp-materialy-pomocnicze/

http://www.kpsp.pl/stwola/?n_id=100

W związku z faktem, iż większość osób do nauki wykorzystuje testy i pytania z ubiegłych lat znajdujące się w Internecie, informuję iż z powodu zmieniających się przepisów część odpowiedzi może być błędna.

Aktualne informacje szczegółowe mogą Państwo znaleźć m.in. w:

Pytania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy https://www.cem.edu.pl/ppomoc.php

Procedury Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w KSRG http://www.straz.gov.pl/data/other/procedury_med.pdf

Historia straży pożarnej

http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/historia

Znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne wg ISO-7010

http://sklep-ppoz.pl/pl/c/PN-EN-ISO-70102012/483

http://sklep-ppoz.pl/pl/c/PN-EN-ISO-70102012/398

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910880400

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001319

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W szczególności dział VI- Bezpieczeństwo pożarowe.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091241030

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052432063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920540259